{TES} UNKNOWN MEASURES 60,16397° N, 24,93884°E | Myymälä2 | 3.-26.11.2023

Unknown Measures on näyttely, joka tuo ilmi miten kiihtyvällä nopeudella muuttuva teknologinen ja algoritminen maisema tunkeutuu jokapäiväiseen elinympäristöömme yhä huomaamattomammin.

Näyttely muodostuu videoteoksesta ja koneellisesti toteutetuista piirroksista. Videossa gallerian ympäristön ilmakuva on muutettu algoritmiseksi maisemaksi, jossa ympäristödatan alkuperäinen tiedollinen merkitys on riisuttu pelkäksi visuaaliseksi tekstuuriksi. Teos on toteutettu itse laatimamme algoritmin avulla, joka muodostaa alueen ilmakuvasta abstraktin 3D-mallin. Näyttely myös yhdistää videoteokseen viivapiirrokset, joissa videoteoksen algoritmiset maisemista on vedostettu piirturin (mechanical pen plotter) tekemiä piirroksia.

Teos johdattelee katsojat tiedollisen epävarmuuden äärelle ja tuo esille meitä ympäröivän valtavan digitaalisen informaatiomassan. Samalla se rinnastaa teknologian, vuorovaikutuksen ja suhteemme ympäristöömme.

Perinteisesti informaation visualisoinnin tarkoituksena on tuoda esille olennaisia havaintoja suuresta tietomassasta ja saattaa näkyviin piileviä yhteyksiä tai toistuvia kuvioita ja malleja. Teos puolestaan tuo esille, miten elämme digitaalisen informaation ympäröiminä, ja miten ajallemme on yhä tärkeämpää löytää todellisia näkemyksiä ja merkityksiä kasvavan tietomäärän seasta, sillä kykymme tuottaa informaatiota on ylittänyt kykymme ymmärtää sitä.

Näyttely on esillä Myymälä2 galleriassa, Helsingissä 26. marraskuuta asti.

{TES} on mediataideryhmä, jonka muodostavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmän interaktiiviset teokset ja digitaaliset projisoinnit pyrkivät löytämään ja luomaan uusia yhteyksiä ja kytkentöjä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välillä, ja tutkimaan, mitä ne voivat kertoa itsestämme ja ympäristöstämme. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita omalaatuisella tavalla yhdistelevät teokset luovat kokijalleen tilan ja mahdollisuuden tutkia vuorovaikutuksen merkityksiä. Yleisinhimillisiä teemoja käsittelevissä teoksissa havainnointi, läsnäolo ja toiminta rinnastuvat vuorovaikutukseemme muiden ja ympäristömme kanssa.

Ryhmän teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä, esimerkiksi Turun Taidehallissa ja Rauman taidemuseossa. Lisäksi he olivat mukana vuoden 2021 Mäntän kuvataideviikoilla.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Unknown Measures is an exhibition that explores how the technological and algorithmic landscape, which is changing at an accelerating speed, penetrates our everyday living environment and is becoming increasingly imperceptible.

The exhibition consists of a video work and machine-made drawings. In the video, the aerial view of the gallery’s surroundings has been transformed into an algorithmic landscape, reducing the original informational meaning of the environmental data to a visual texture. The work was realized with the help of our own algorithm, which creates an abstract 3D model from the aerial view of the area.
The work leads viewers to the edge of uncertainty, and reminds us about the vast mass of digital information that surrounds us. Additionally, it parallels technology, interaction and our relationship with our environment.

Traditionally, the purpose of information visualization is to discover relevant findings from a large body of data and reveal hidden connections or repeating patterns. The work, on the other hand, highlights how we live surrounded by digital information, and how it is increasingly important to find real insights and meanings from the growing amount of information, because our ability to produce information has exceeded our ability to understand it.

{TES} is a media art group formed by Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo. The group’s interactive installations and digital projections seek to find and create new connections and relationships between the digital and physical realities, and explore what they can tell us about ourselves and our environment. The group’s works combine sculptural elements, sound, moving image and new technologies in a unique way, and create spaces and opportunities for the viewers to explore novel interactions and meanings.
The group’s works have been exhibited in several private and joint exhibitions, for example, in Kunsthalle Turku and Rauma Art Museum. Additionally, they participated to the 2021 Mänttä Art Festival.

The exhibition has been supported by The Arts Promotion Centre Finland (Taike).